Hızlı Başvuru Yap
Marka İsimleri
Online Katalog
Marka Sorgula
0212 595 0892
Markalize - Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Müşteri Aydınlatma Metni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKA İSİM MERKEZİ MARKA PATENT REKLAM BİLİŞİM MATBAA ORGANİZASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Marka İsim Merkezi Ltd. Şti. (Markalize Marka İsim Merkezi”) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Müşteri Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni Markalize müşterilerinin;

 1. Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 2. Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
 3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 4. İlgili kişilerin haklarını kapsar.
 5. Sonuç

Markalize 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Markalize Marka İsim Merkezi, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, e-posta, fiziken evrak teslimi, Netsis programı, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Müşteri Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

a.  Markalize Marka İsim Merkezi’nin tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

b.  Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

c.  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Markalize Marka İsim Merkezi tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

d.  Markalize Marka İsim Merkezi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

e.  İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

f.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g.  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Markalize’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

Markalize Marka İsim Merkezi müşterilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;

a.       Kimlik (Ad Soyad, Tc Kimlik No)

b.       İletişim (E-Posta Adresi, Telefon No, Adres)

c.       Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kayıtları)

d.       Finans (Banka Bilgisi)

e.       Pazarlama (Çerez kayıtları)

Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

 1. Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 2. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 4. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 5. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 6. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 7. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 8. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 9.  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 10. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 11. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 12. Markalize’nin ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 13. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
 14. Markalize’nin ticari faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
 15. Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 16. Kurumsal şeffaflığın sağlanması

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

A.     Yurt İçine Aktarım

Markalize Marka İsim Merkezi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Markalize Marka İsim Merkezi’nin faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
 • Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

B. Yurt Dışına Aktarım

Markalize Marka İsim Merkezi 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Müşteri kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

4. İlgili Kişinin Hakları

Markalize Marka İsim Merkezi tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6.   KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Markalize sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Markalize tarafından internet sitesinde (www.markalize.com) sunulan başvuru formu ile Markalize İş Merkezi Şirinevler Mah. Mahmutbey Cad. Meriç Sk. Ünal İş Merkezi NO:13 D:4 Bahçelievler- İstanbul adresine başvuru yapılabilir ya da marka@markalize.com e-posta adresi veya +90 212 595 0892 telefon numarası ile bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Markalize 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Markalize’nin; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

Markalize Marka İsim Merkezi’nin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5. SONUÇ

Markalize Marka İsim Merkezi tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Markalize tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Markalize Marka İsim Merkezi, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır. 

 

Tedarikçi Aydınlatma Metni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKA İSİM MERKEZİ MARKA PATENT REKLAM BİLİŞİM MATBAA ORGANİZASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Marka İsim Fabrikası Ltd. Şti. (“Markalize Marka İsim Merkezi) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Tedarikçi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

  İşbu Aydınlatma Metni Markalize tedarikçilerinin;

 1. Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 2. Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
 3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 4. İlgili kişilerin haklarını kapsar.
 5. Sonuç

  Markalize Marka İsim Merkezi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Markalize Marka İsim Merkezi, kişisel verileri özellikle, yazılı sözleşme, e-posta, Netsis Programı, fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 

a. Markalize Marka İsim Merkezi’nin tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

b.  Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

c.  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Markalize tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

d.  Markalize Marka İsim Merkezi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

e.  İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

f.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g.  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Markalize’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

 

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

Markalize Marka İsim Merkezi tedarikçilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;

a.  Kimlik (Ad Soyad, Tc Kimlik No)

b.  İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası)

c.  Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kayıtları)

d. Finans (IBAN numarası)

e. Mesleki Deneyim (Sertifikalar)

Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

a.  Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

b.  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

c.  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

d.  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

e.  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

f.  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

g.  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

h.  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

i.   Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

j.   Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

k.  Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

l.   Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

m. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

n.  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

o.  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

p.  Markalize Marka İsim Merkezi’nin ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası

q.  Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

A. Yurt İçine Aktarım

Markalize Marka İsim Merkezi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Markalize Marka İsim Merkezi müşterileri,
 • Markalize Marka İsim Merkezi’nin faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
 • Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

B. Yurt Dışına Aktarım

Markalize Marka İsim Merkezi 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Tedarikçi kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

4.  İlgili Kişinin Hakları

Markalize Marka İsim Merkezi tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Markalize Marka İsim Merkezi sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Markalize tarafından internet sitesinde (www.markalize.com) sunulan başvuru formu ile Markalize İş Merkezi Şirinevler Mah. Mahmutbey Cad. Meriç Sk. Ünal İş Merkezi NO:13 D:4 Bahçelievler- İstanbul adresine başvuru yapılabilir ya da marka@markalize.com e-posta adresi veya +90 212 595 0892 telefon numarası ile bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Markalize 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Markalize’nin; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

Markalize’nin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.  SONUÇ

Markalize Marka İsim Merkezi tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Markalize tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Markalize Marka İsim Merkezi, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır. 

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKA İSİM MERKEZİ MARKA PATENT REKLAM BİLİŞİM MATBAA ORGANİZASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Marka İsim Fabrikası Ltd. Şti. (“Markalize Marka İsim Merkezi”) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun’’) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Ziyaretçi; Markalize’nin fiziksel yerleşkelerine çeşitli amaçlarla giriş yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Ziyaretçi Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Ziyaretçi Aydınlatma Metni, Markalize ziyaretçilerinin;

 1. Kişisel verilerinin toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 2. Hangi kişisel verilerin işlendiğini ve işlenme amacını,
 3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 4. İlgili kişilerin haklarını kapsar.
 5. Sonuç

  Markalize Marka İsim Merkezi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep

Markalize Marka İsim Merkezi, kişisel verileri özellikle, ziyaretçi kayıt defteri, kamera sistemleri vasıtasıyla, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik rıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

a. Markalize Marka İsim Merkezi’nin tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

b.  Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

c.  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya Markalize tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

d.  Markalize Marka İsim Merkezi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

e.  İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

f.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g.  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Markalize’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

Markalize Marka İsim Merkezi ziyaretçilerinin işlenen kişisel verileri şunlardır;

a.  Kimlik (Ad Soyad, İmza) 

b.  Fiziksel Mekân Güvenliği (Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera Kayıtları, Araç Plaka Bilgisi) 

Kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

a.  Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

b.  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

c.  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

d.  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

e.  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

f.  Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

g.  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

h.  Markalize Marka İsim Merkezi’nin ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,

i.   Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

A. Yurt İçine Aktarım

  Markalize Marka İsim Merkezi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Markalize Marka İsim Merkezi’nin faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.

B. Yurt Dışına Aktarım

Markalize Marka İsim Merkezi 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Ziyaretçi kişisel verilerini, yurt dışına aktarmamaktadır.

4. İlgili Kişinin Hakları

Markalize Marka İsim Merkezi tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Markalize Marka İsim Merkezi sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, ilgili kişinin kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamaları içeren ve Markalize tarafından internet sitesinde (www.markalize.com) sunulan başvuru formu ile Markalize İş Merkezi Şirinevler Mah. Mahmutbey Cad. Meriç Sk. Ünal İş Merkezi NO:13 D:4 Bahçelievler- İstanbul adresine başvuru yapılabilir ya da marka@markalize.com e-posta adresi veya +90 212 595 0892 telefon numarası ile bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Markalize 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Markalize’nin; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.

Markalize Marka İsim Merkezi’nin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5. SONUÇ

Markalize Marka İsim Merkezi tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Markalize tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Markalize Marka İsim Merkezi, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır. 

Gizlilik Politikası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKA İSİM MERKEZİ MARKA PATENT REKLAM BİLİŞİM MATBAA ORGANİZASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GİZLİLİK POLİTİKASI

Markalize Marka İsim Merkezi; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak, işbu Gizlilik Politikasıyla kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İlgili Kişinin İşlenen Verileri Nelerdir?

Markalize Marka İsim Merkezi web sitesinde, yalnızca işlevsel çerezleri kullanarak ilgili kişinin kişisel verilerini işlemektedir. Bu çerezler vasıtasıyla yalnızca IP adresi ve web sitesine giriş çıkış kişisel verileri işlenmektedir.

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Markalize Çerez Politikası incelenebilir.

Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

 1. Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 2. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 3. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 4. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 5. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 6. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 7. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 8. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 9. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 10. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 11. Fikri Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
 12. Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Aktarılma Durumu

Markalize Marka İsim Merkezi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

 • Markalize Marka İsim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi iştirakleri,
 • Markalize Marka İsim Merkezi faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 • Tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler.
 • Web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri yurtdışı alıcı gruplarıyla paylaşılmamaktadır.

İlgili Kişi Hakları Nelerdir?

Markalize Marka İsim Merkezi tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Markalize Marka İsim Merkezi’nin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu gizlilik politikası, formlar, işlemler veya sair yollar ile iradeniz ile bize vermiş olduğunuz kişisel/sair bilgilerinizin örneğin ad, adres, yaşanılan il, telefon numarası, e-posta ve sair bilgiler kullanımını kapsamaktadır. (Bundan sonra bahsi geçen bu ögeleri kısaca “Bilgiler” olarak anacağız.)

Belirtmek isteriz ki iradeniz ile tarafımıza verdiğiniz “Bilgiler” dışında kurumumuzca herhangi bir bilgi toplanmamaktadır. Kurumumuzca tarafınıza aksi belirtilmediği sürece vermiş olduğunuz “Bilgiler”, kurumumuzla ile ilgisi olmayan üçüncü kişilere verilmeyecektir. Kurumumuzun Gizlilik Politikası; mevzuat hükümlerine, ihtiyaç, gelişme ve sair sebeplere bağlı olarak zaman zaman değişiklik gösterebilecektir. Gizlilik Politikamızda değişiklikler olması halinde, bu değişiklikler kurumumuzun internet sitesinde gizlilik politikası sayfasından takip edilebilecektir.

Özel Uyarı: Eğer 18 yaşından küçükseniz lütfen kişisel bilgilerinizi bize göndermeyiniz.

İradeniz ile vermiş olduğunuz “Bilgilerin” mümkün olduğunca doğru ve güncel olması amaçlandığından verdiğiniz “Bilgileri” gözden geçirmek ya da değişiklik yapmak istemeniz durumunda kurumumuz ile bağlantı kurmanızı rica ederiz.

Bilgilerin Kullanımı ve Gizlilik

İradeniz ile tarafımıza sağladığınız “Bilgileri”, aşağıdaki amaçlarla alıyor ve kullanıyoruz:

Kurumumuzca sağlanan hizmetlerle ilgili sorun/eksiklikleri öngörebilmek ve çözümlemek,

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek,

Soruları ve/veya taleplerinizi karşılayabilmek,

Başvurularınızı işleme koyabilmek,

Yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek   hizmetleri oluşturabilmek için kullanılmaktadır.

Kurumumuz, “Bilgilerin” güvenliğini sağlamak ve korumak adına elinden gelen gerekli önemleri almaktadır. “Bilgileri” saklayan sunucular güvenli bir ortamdadır.

Gizlilik Politikasında ve/veya tarafınıza belirtilen durumlar dışında kimliğinizin tespit edilmesine yol açabilecek “Bilgiler”, yasal nedenlerle (kanuni ve sair mevzuatsal zorunluluk, resmi makamların talebi gibi) zorunluluk arz etmeyen ya da haklarımızı, varlıklarımızı, kişisel emniyetimizi ve kullanıcılarımızın/müşterilerimizin emniyetini korumak ve/veya savunmak gibi nedenlerle ifşa etmemiz gerektiği kanaatinde olmadığımız sürece açıklanmayacaktır.

Bilgilendirme

“Bilgilerin” kullanımı veya ifşa edilmesi gibi bir durumda kurumumuz, yetkili kişiye haber verecektir.

Zaman zaman “Bilgileriniz”, yukarıda belirtilenler dışındaki nedenlerle (Örneğin, pazar araştırmaları ve verilerinin izlenmesi, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve bu kapsamda size ulaşmak, ilginizi çekebilecek bilgileri sizlere gönderebilmek gibi nedenlerle) kullanması gerekebilecektir. Bu nedenlerin kullanıcı, yararına olacağı kanaatindeyiz.

Bazen “Bilgilerinizin” bu şekilde kullanılmasına onay vermeyebileceğinizi anlayışla karşılıyoruz. Bu nedenle, sadece “Bilgilerinizin” bize sunulması sırasında bir önceki paragrafta belirtilen şekillerde kullanılmasına onay vermeniz halinde “Bilgiler” bu şekilde kullanılacaktır. Ek olarak, herhangi bir anda “Bilgilerinizin” bir önceki paragrafta belirtilen şekillerde kullanılmasına artık onay vermediğiniz halde, kurumumuzla  ile iletişime geçmeniz yeterlidir. Böyle bir durumda “Bilgilerin” söz konusu amaçlarla kullanılmasına, makul ölçülerde mümkün olabilecek en kısa zamanda son verilecektir.

Çerezler

Çerez, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayarınıza bırakılan dosyalardır. Bu çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanmaktadır ve internet sitesine yaptığınız ziyaretinizle ilgili bilgileri (takvim ayarları, ziyaret ettiğiniz siteler gibi) hatırlamanıza da yardımcı olur. İnternet sitemize ziyaretiniz sırasında çerez olarak adlandırılan bazı bilgiler bilgisayarınızda depolanabilmekte web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bu çerezler bilgi amaçlı olarak okunabilmektedir.

Bir çerezin tarafınızca kabul edilmesi sonucunda topladığımız bilgi türü, bilgisayarınıza özgüdür ve IP adresiniz, bilgisayarın web sitesinin ziyaret tarih ve saati, internet sitemizin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla size sunulup sunulmadığı gibi verileri içermektedir. Bu bilgiler, kişisel bilgileriniz değil bilgisayara ait bilgilerdir. Bilgisayarınızın ayarları değiştirilerek bu bilgiler silinebilmekte ya da bloke edebilmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki bu bilgiler silinir ya da bloke edilirse sitenin bazı özelliklerinden yararlanamayabilinir.

Log Dosyaları

Birçok internet sitesinin sunucularında olduğu gibi okulumuza ait internet sitesinde de sitemize ne kadar erişildiğini ve sitemizin ne kadar kullanıldığını ölçmek adına bir takım program/araçlar kullanılmaktadır. IP adresi, ziyaretçilerin coğrafi konumu, (ülke, şehir gibi) tarayıcı türü, internet hizmet sunucusu, bahsi geçen sayfalar, çıkış sayfaları, platform türü, tarih/zaman aralığı, sayfalarda geçirilen süre ve arama motorları üzerinden sitemize ulaşmak için kullanılan anahtar kelimeler, bu bağlamda analiz edilen bilgiler arasındadır. Bu bilgiler, kesinlikle kişisel bilgileriniz ile ilgi olmayıp anonimdir ve doğrudan kişisel kullanıcılarla bağdaştırılamaz bilgilerdir. Bu bilgileri sitemizin çok ve az ziyaret edilen alanlarını tespit etmek, sitenin problemli alanlarını saptamak, ziyaretçilerimizin demografik eğilimlerini analiz etmek, web sitemizi insanların bulmasını/kolaylaştırmasını sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda okulumuzca kullanabilmektedir.

Linkler

İnternet sitemizde diğer sitelere, bazı linklerle yönlendirme yapabilir veya başka sitelerde kurumumuza ait internet sitesine link verilmiş olabilir.

Kurumumuza ait olmayan internet sitelerinin güvenlik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı bildirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Kurumumuza ait internet sitemizden ayrılırken dikkatli olmanızı ve kişisel bilgi toplayan her sitenin gizlilik sözleşmelerini veya gizlilik politikasını okumanız gerektiğini bilginize sunarız.

İletişim Bilgileri

Gizlilik Politikamızla ilgili soru veya önerileriniz olması halinde bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.